РЕКЛАМЕ

RD DIJAGNOSTIKA

RD DIJAGNOSTIKA d.o.o. Beograd, je potpuno dimenzionisana materijalno i kadrovski za obavljanje najkompleksnijih i najsloženijih oblika ispitivanja i kontrolisanja, izrade analiza stanja metala i procenu preostalog veka opreme i postrojenja, i za poslove na sertifikaciji proizvoda prema GOST standardima.

Oslanjajući se na iskusni kadar, politika društva je da Korisniku pruži kompletnu logistiku, a sve u cilju zadovoljenja kompletnih potreba.

Osoblje RD DIJAGNOSTIKE d.o.o. ima  dugododišnje iskustvo u ispitivanju i kontrolisanju opreme i postrojenja: u Elektroprivredi, Vazduhoplovnoj industriji, Naftnoj i petrohemijskoj industriji, na opremi pod pritiskom, i čeličnim konstrukcijama, u svim značajnim kompanijama u Srbiji i zemljama u okruženju.

RD DIJAGNOSTIKA d.o.o. nudi usluge:

 a. U oblasti kontrolisanja termoenergetskih postrojenja, kontrolisanja opreme pod pritiskom, kontrolisanja kvaliteta u zavarivanju i kontrolisanja stanja metala:

 • Djagnostika stanja proizvoda, opreme i postrojenja
 • Ispitivanje metala i zavarenih spojeva, proizvoda i opreme, metodama bez razaranja
 • Ispitivanje metala i zavarenih spojeva metodama sa razaranjem
 • Izrada analiza stanja metala i procena preostalog veka upotrebe opreme i postrojenja
 • Izrada dokumentacije o opremi pod pritiskom
 • Nadzor i obezbeđenja kvaliteta u zavarivanju
 • Izrada tehnologija zavarivanja
 • Kvalifikacija tehnologija zavarivanja

  b. U oblasti dobijanja sertifikata za proizvode prema GOST standardima:

 • Uzorkovanje i obezbeđenje ispitivanja prema GOST standardima
 • Obezbeđenje sertifikata o usaglašenosti prema GOST standardima

  c. U oblasti obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu:

 • Izrada akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Procena rizika

Оставите одговор